יהושוע (ג'יסון) פרידברג

חברים מספרים

Rabbi Neumark

Teacher, Friend & Rebbe of Yehoshua


מוקדש לזכר תלמידי חברי החביב עלי הבחור הקדוש
יהושע יהודה בן חיים אלטער ודינה
למשפחת פרידברג

Dedicated to the memory of
my student, my dear friend, who was like my own son
Yehoshua Jason Friedberg

 

Even though more than a year has passed and the חז"ל say גזרה היא שתשכחת המת בי"ב חדש Hashem has decreed that we must forget our losses this does not apply to you Yehoshua. You will live on in our hearts and minds as long as we are on this earth – קדושים וצדיקים קוראים חיים. There are two פסוקים in חומש שמות that describe you Yehoshua. The first is:

ומשרתו יהושע בן נון לא ימוש מתוך האוהל
Yehoshua the servant of Moshe, a young man, did not leave Moshe's tent (33:11)

"A servent of Moshe…" totally dedicated to the ideals of Moshe. "a young man who did not step out of the tent… " the tent and the tenets of Torah. You were always striving to become a servant of Moshe – a true Talmid Chacham. You spent day and night immersing in Torah, refining your character traits and doing acts of kindness, forever living a Torah way of life.
The second:

ויאמר משה בחר לנו אנשים וצא לחם בעמלק ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק.
Moshe told Yehoshua, " Choose for us men to battle against Amalek". Yehoshua did as Moshe had instructed, to battle against Amalek (17:9)

While learning in Yeshiva, with plans to dedicate your life to Torah, another call came from Moshe :"choose for us men to battle against Amalek." You took the words literally and seriously and joined the ranks of the fighters against Amalek – against the enemies of Israel. You went to the forefront of the battle against our adversaries. Though you were still a נער – very young, too young.

ויבן משה מזבח ויקרא ה' נסי כי על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר
Moshe built an alter and called it "Hashem is my banner" He said, the hand is on G-d's throne. G-d will be at war with Amalek in every generation (17:15)

You, Yehoshua, fell victim, a sacrifice on the alter in this ongoing battle against Amalek, together with thousands of other soldiers who gave their lives to safeguard Eretz Yisroel and the Jewish people for the preservation of Klal Yisroel, whose survival depends on miracles ניסי ה'

יזכרך ה' לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום נקמת דמך השפוך תהיה נשמתך צרורה בצרור הקדושים והצדיקים ויהי זכרך צרורה בצרור החיים

מורך וחברך המשתתף באבלם של הוריך השכולים, אחך, ואחותך שנזכור אותך לעולם
הרב חיים אברהם אלי נמרק
Rabbi Avrom Neumark

This book, written by my dear son-in –law שליטא, הרב פנחס ווינסטון , is called " The making of a Great Jewish Leader" – you had all the makings of a "Great Jewish Leader'. In your short life, Yehoshua, you proved to be a genuine leader

Rabbi Avrom Neumark
Teacher, friend & Rebbe of Yehoshua